ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

– ประกาศเชิญชวน

– เอกสารประกวดราคา

Leave a Reply

Your email address will not be published.