(ร่าง) ประกาศประชาพิจารณ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

– (ร่าง) ประกาศประชาพิจารณ์ชุดเชื่อมเทอร์มิ

– Spec ชุดเชื่อมเทอร์มิต

– เอกสารประกวดราคา

5 thoughts on “<img src="http://www.nltc.ac.th/wp-content/uploads/2022/08/pp.gif" width="2%" />(ร่าง) ประกาศประชาพิจารณ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

 • กุมภาพันธ์ 10, 2023 at 12:25 pm
  Permalink

  ทางบริษัทฯ มีขอเสนอแนะให้ผู้ออก TOR ได้พิจารณาให้ความสำคัญกับครุภัณฑ์ชุดเเชื่อมรางรถไฟแบบเทอร์มิต และอุปกรณ์ประกอบงานเชื่อม อาทิเช่นเครื่องมืองานรางรถไฟที่ใช้เตรียมงานเชื่อม เครื่องมือตรวจสอบรอยเชื่อม และอุปกรณ์ทางรถไฟสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเชื่อมรางและงานทางรถไฟเป็นสำคัญมากกว่าที่จะมุ่งทำคุณลักษณะไปที่เครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ในห้องเรียน ทางบริษัทมีข้อเสนอแนะสำหรับ TOR ดังนี้
  รายการที่ 2.5 เครื่องปรับอากาศ 36500BTU ไม่ควรจะใส่รายละเอียดเสมือนเป็นการเจาะจงไว้กับระบบใดระบบหนึ่ง จากตัวเลขของมาตรฐาน ข้อกำหนดขนาดของคอล์ยและพัดลม และหนังสือแต่งตั้งซึ่งจะปิดโอกาสผู้ประกอบการในจังหวัด ควรเลือกใช้คุณลักษณะของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำในที่มีจำหน่ายในท้องตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ จะดีกว่าการเรียกหาเอกสารรับรอง ทั้งนี้ควรจะอ้างอิงคุณลักษณะจากมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ ที่ออกระเบียบเป็นแนวทางเอาไว้ให้แล้ว
  รายการที่ 2.1 ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมรางรถไฟแบบเทอร์มิต ควรระบุเรื่องการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเชื่อมรางเพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานเชื่อมอย่างถูกต้องตามหลักการให้ครูประจำสาขามีความรู้สำหรับพัฒนางานสอนต่อไป ตัวอย่างเช่น ให้มีการจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญงานเชื่อมรางรถไฟที่มีประสบการณ์ในการเชื่อมรางรถไฟในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นต้น
  รายการที่ 2.2 ชุดตรวจสอบรอยเชื่อมรางรถไฟฟ้า ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากระบวนการเชื่อมราง เนื่องจากงานเฉพาะด้านที่ต้องใช้ทั้งความรู้งานด้านโลหะ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ วิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะให้ครูประจำสาขาได้มีความรู้สำหรับพัฒนางานสอนป ตัวอย่างการระบุคุณลักษณะเช่น กำหนดให้มีการจัดการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญงานตรวจสอบรอยเชื่อมรางรถไฟจากผู้เชียวชาณการตรวจสอบงานเชื่อมระดับ Level 2 ขึ้นไป เป็นต้น
  ประเด็นที่ 2 เรื่องการบริการหลังการขายทั้งตัวเครื่องและการสนับสนุนงานเทคนิคหลังจากการส่งมอบขอให้มีการระบุ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนมาให้พิจารณาในวันยื่นเสนอราคา เพื่อให้ได้เครื่องจากผู้แทนจำหน่ายที่มีประสบการณ์มีความสามารถในการถ่ายทอดและให้ความรู้แก่ครูได้อย่างต่อเนื่อง
  รายการที่ 2.3 เครื่องมือปฏิบัติงานราง เป็นครุภัณฑ์ประเภทเครื่องกล และเครื่องยนต์ ที่ต้องการการบำรุงรักษาที่จำเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาพิเศษเช่นกันจาก TOR ที่กำหนดคุณลักษณะมาไม่มากนักจึงขอเสนอแนะให้เพิ่มประเด็นการอบรมการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญให้ครบถ้วยในทุกเครื่องมือทั้งงานตัด เจาะ เจียร และสาธิตการเฉือนรอยเชื่อม ซึ่งต้องระบุสาขาความชำนาญหรือประสบการณ์ของวิทยากรด้วย
  ประเด็นที่ 2 ปัจจุบันมีความตื่นตัวกับระบบรถ EV รวมไปถึงปัจจุบันที่บางซื่อได้มีการใช้ Locomotive EV ทดลองวิ่งแล้ว หากพิจารณาปรับรถซ่อมบำรุงบนทางวิ่งรายการที่ 2.3.5 เป็นรถไฟฟ้าหรือแบตเตอร์รี่จะทำให้ทางวิทยาลัยได้เรียนระบบที่เป็นปัจจุบันมากกว่าเครื่องยนต์ที่มีใช้งานมานานแล้ว
  รายการที่ 2.4 เครื่องมือปฏิบัติงานราง
  อุปกรณ์งานทางมีมีจำนวนหมอนไม่พอที่จะประกอบเป็นทางรถไฟยาว 18 เมตร โดยดูจาก TOR พบว่าขาดหมอนอีกจำนวน 7 ท่อน ควรจะปรับเพิ่มจำนวนหมอนให้เพียงพอต่อการติดตั้ง ซึ่งเมื่อหมอนมีจำนวนเพิ่มขึ้นก็จะต้องเพิ่มอุปกรณ์ประกอบเครื่องยึดเหนี่ยวอาทิเช่นสปริงคลิป แผ่นยาง หมุด ฯลฯ ให้ครบถ้วนด้วย
  รายการที่ 3.3 ควรจะกำหนดให้ส่งมอบแบบร่าง ณ วันที่ยื่นเสนอราคาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ การระบุให้ส่งในวันส่งมอบอาจจะสร้างปัญหาระหว่างผู้ขายที่ไม่มีประสบการณ์งานระบบรางและผู้ตรวจรับถึงความถูกต้องหากมีการพิจารณาว่าส่งมอบแบบไม่ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการงานทางรถไฟจึงขอเสนอแนะให้ส่งมอบในวันยื่นซองเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงว่าได้ผ่านการตรวจสอบในขั้นตอนการยื่นซองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  Reply
  • กุมภาพันธ์ 13, 2023 at 8:47 am
   Permalink

   รบกวนทำหนังสือเข้ามาในระบบให้หน่อยได้ไหมคะ ส่งมาทาง e – mail นี้ได้เลยนะคะ Saraban@nltc.ac.th

   ขอบคุณค่ะ

   Reply
 • กุมภาพันธ์ 13, 2023 at 8:58 am
  Permalink

  บริษัทขอใช้พื้นที่ประกาศพิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง) ประกาศประชาพิจารณ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิตตามที่ทางวิทยาลัยได้ขึ้นประกาศกคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นข้อๆดังนี้
  1. ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมรางรถไฟแบบเทอร์มิต ควรจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นโดยผู้เชี่ยวชาญงานเชื่อมหรือวิศวกรที่มีประสบการณ์โดยตรงที่เคยปฏิบัติงานในงานเชื่อมรางรถไฟอย่างน้อย 10 ปี เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มาทำหน้าที่ในการถ่ายทอดทั้งทฤษฎีและทักษะสำหรับการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาทักษะนักศึกษาป้อนตลาดงานด้านระบบรางต่อไป
  2. ชุดตรวจสอบรอยเชื่อมรางรถไฟ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบรอยเชื่อมซึ่งจะต้องมีใบรับรองความเชี่ยวชาญงานตรวจสอบรอยเชื่อมในระดับ 2 เป็นอย่างน้อย เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มาทำหน้าที่ในการถ่ายทอดทั้งทฤษฎีและทักษะสำหรับการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถพัฒนาทักษะนักศึกษาป้อนตลาดงานด้านระบบรางต่อไป
  3. เครื่องมือปฏิบัติงานราง ควรจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์งานระบบรางหรือเคยทำโครงการรถไฟมาแล้วจนมีความเชี่ยวชาญซึ่งไม่ควรจะต่ำกว่า 15 ปีจึงจะถือได้ว่ามีความชำนาญในการสอนเทคนิคต่าง ๆ ในงานระบบงานทางและรางรถไฟได้ดี
  4. รถซ่อมบำรุงวิ่งบนทางควรจะกำหนดให้เป็นรถไฟฟ้าชนิดจ่ายกระแสด้วยระบบ OCS หรือเป็นชนิด EV train ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำมาใช้กับสถานีกรุงงเทพอภิวัฒน์
  5. อุปกรณ์ทางรถไฟมีจำนวนหมอนรองรางและเครื่องยึดเหนี่ยวรางน้อยกว่าที่จะสามารถติดตั้งทางรถไฟความยาว 18 เมตร ควรเพิ่มชุดหมอนและเครื่องยึดเหนี่ยวอีก 7 ท่อนเป็นอย่างน้อย
  6. ชุดประกอบห้องเรียนทฤษีทั้งหมดเป็นคุณลักษณะของเครื่องปรับอากาศใน (รายการที่ 2.5 )
  6.1 มีหลายข้อที่ชี้เฉพาะเกินไปอาจจะเป็นการล็อคเสป็คขอให้วิทยาลัยเลือกใช้เสป็คที่เป็นกลางให้ทุกยี่ห้อสามารถเข้าแข่งขันได้ เพื่อความเป็นธรรมในการแข่งขันป้องกันการกระทำผิด พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีหัวข้อที่มีความเป็นไปที่จะเข้าข่ายล็อคเสป็คดังต่อไปนี้ 2.5.1.3, 2.5.1.4,2.5.1.5 ,2.5.1.7.3, 2.5.1.7.5, 2.5.1.7.6, 2.5.1.7.10, 2.5.1.8.2, 2.5.1.8.3, 2.5.1.8.4, 2.5.1.8.5, 2.5.1.8.7, 2.5.1.10, 2.5.1.11, 2.5.1.12, 2.5.1.13, 2.5.1.14,
  6.2 ปริมาณส่งลมเย็น 1,300 มีค่าสูงเกินไปจะมีผลต่อเสียงดังรบกวนห้องขณะใช้งาน ข้อนี้ควรมีการระบุค่าความดังเสียงกำกับไว้ด้วยปกติเสียงจากเครื่องปรับอากาศไม่ควรเกิน 52dB
  1.3 ค่า SEER ปัจจุบันมีค่าสูงถึงกว่า 23 ซึ่งมีผลต่อการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศควรเพิ่มตัวเลข SEER ให้มีค่าสูงขึ้นเท่ากับหรือมากกว่า 23
  1.4 Compressor ควรมีการรับประกับถึง 10 ปี เทียบเท่ากับยี่ห้ออื่น ๆ ในท้องตลาด
  1.5 เครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีใหม่มีระบบล้างคอล์ยเย็นที่สามารถลดไวรัส เชื้อราและแบคทีเรียได้ควรมีการระบุข้อนี้ลงไปด้วยอาทิเช่น มีระบบล้างคอล์ยเย็นที่สามารถลดไวรัสได้ไม่น้อยกว่า 99% ลดแบคทีเรียไม่น้อยกว่า 99% ลดเชื้อราได้ไม่น้อยกว่า 95% เพื่อให้ได้เทคโนโลยีใหม่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
  1.6 เครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีใหม่มีระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ ควรมีการระบุไว้เพื่อให้วิทยาลัยได้เทคโนโลยีใหม่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
  1.7 ปัจจุบันผู้ผลิตทุกรายมุ่งเน้นไปที่ระบบอินเวอร์เตอร์ที่ให้ประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานที่ดีกว่าแบบเดิมขอให้วิทยาลัยระบุเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ในรายการคุณลักษณะครุภัณฑ์
  1.8 รีโมทไร้สายเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีในทุกเครื่องขอให้ตัดคำว่าอุปกรณ์เสริมออก และปัจจุบันนี้ความละเอียดการปรับมีได้ถึง 0.5 ซึ่งองศาดีกว่าที่ทางวิทยาลัยระบุไว้แค่ +/- 1 องศา
  1.9 เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายศูนย์บริการควรตั้งอยู่ในพื้นที่ติดตั้งเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการซึ่งสำคัญมากกว่าการมีการรับรอง ISO แต่ตั้งอยู่ต่างพื้นที่ต้องใช้เวลาเดินทางมาให้บริการและไม่สะดวกต้องรอหากต้องการอะไหล่สำคัญ
  1.10 สภาอุตสาหกรรมมิได้เป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ควรนำมาอ้างอิงในคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง
  1.11 ระบุตัวเลข ISO ไว้เยอะเกินความจำเป็นเสมือนการล็อกเสป็คเนื่องจากผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศทุกเจ้าได้การรับรอง ISO แล้วทั้งนั้นมีระบุไว้ในโบรชัวร์แล้วทั้งสิ้น มิได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปขอหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตอีก การระบุในข้อนี้เข้าข่ายที่จะเกิดความไม่ธรรมในการแข่งขันขอให้ตัดออกเพื่อป้องกันการกระทำผิด พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  1.12 เครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้วทั้งนั้นและมีระบุไว้ในโบรชัวร์แล้วทั้งสิ้น มิได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปขอหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตมาอีก การระบุในข้อนี้เข้าข่ายที่จะเกิดความไม่ธรรมในการแข่งขันขอให้ตัดออกเพื่อป้องกันโอกาสที่จะผิด พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  1.13 หน่วยงานภาครัฐมีการจัดซื้อจัดหาเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนหลายหมื่นเครื่องในแต่ละปีโดยมิได้มีความจำเป็นที่จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตั้วแทนจำหน่ายทุกการจัดซื้อได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพ และบริการหลังการขายที่ดี การระบุในข้อนี้เข้าข่ายที่จะเกิดความไม่ธรรมในการแข่งขันของผู้ประกอบการในพื้นที่อีกทั้งยังมีความไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กำกับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้อุปกรณ์หลักของรายการครุภัณฑ์ ขอให้ตัดออกเพื่อป้องกันโอกาสที่จะผิด พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  Reply
 • กุมภาพันธ์ 13, 2023 at 12:03 pm
  Permalink

  บริษัท ทริพเพิล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบรถไฟ ระบบโครงสร้างพื้นฐานการเดินรถไฟ และพัฒนาสื่อการเรียนด้านระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย รวมไปถึงเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ตลอดจนการแข่งขันทักษะสาขาช่างเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางให้กับกลุ่มอาชีวะพรีเมียมและ Excellent ระบบขนส่งทางราง สอศ. อย่างต่อเนื่อง มีข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง) คุณลักษณะ “ชุดครุภัณฑ์เชื่อมรางรถไฟแบบเทอร์มิต” ของวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ในการเปิดพิจารณ์ครั้งนี้รายละเอียดอยู่ในอีเมล์ที่ส่งไปที่ Saraban@nltc.ac.th วันที่ 13/2/2566 เวลา 10.45 และ 11.45 น. (ไม่สามารถเสนอแนะหรือพิจารณืทางนี้ได้เนื่องจากเนื้อหายาวเกินไป)

  Reply
 • กุมภาพันธ์ 15, 2023 at 4:53 am
  Permalink

  1. รายละเอียดทั่วไปของครุภัณฑ์มิได้ระบุถึงความต้องการในการใช้เครื่องปรับอากาศ และในทางเทคนิคในทางปฏิบัติงานเชื่อมรางรถไฟแบบวิธีการเชื่อมเทอร์มิตจะต้องมีการเผาผงเชื่อมที่อยู่ในโมลด์ในสถานที่เปิดซึ่งควรจะอยู่ภายนอกอาคารหรือโดมสูงซึ่งไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศเลยทำให้ คุณลักษณะของครุภัณฑ์มีรายการที่ไม่จำเป็นสำหรับครุภัณฑ์ชุดนี้
  ขอเสนอให้ตัดรายการที่ 2.5 ออกเพื่อไปจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานเชื่อมราง งานเครื่องมือเตรียมรางเชื่อม และอุปกรณ์งานทางรถไฟแทนจะมีความเหมาะสมมากกว่า
  2. ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมรางรถไฟแบบเทอร์มิต ในรายการที่ 2.1 เป็นหัวใจหลักของรายการครุภัณฑ์ชุดนี้อยากเห็นวิทยาลัยได้วัสดุอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพทั้งของที่ใช้และการพัฒนาบุคลากรหรือการฝึกครูช่างรถไฟให้มีความสามารถในการสอนนักศึกษา ซึ่งจะต้องได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้องตามมาตรฐานหลักการของงานเชื่อมรางรถไฟจากผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรงานรถไฟมีมีประสบการณ์
  ขอเสนอให้เพิ่ม TOR ระบุการฝึกอบรมในข้อนี้โดยวิทยากรต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญงานทางรถไฟหรือโครงการรถไฟที่มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งทางวิทยาลัยอาจจะระบุไว้ว่าต้องมีการยื่น CV วิทยากรแนบมาในการยื่นซองประกวดราคาด้วย
  3. ชุดตรวจสอบรอยเชื่อมรางรถไฟฟ้า 2.2 ศาสตร์ทางด้านการตรวจรอยเชื่อมโดยเฉพาะการเชื่อมรางรถไฟมีผู้เชี่ยวชาญไม่มากนักและเป็นเรื่องที่ยาก การเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบรอยเชื่อมจำเป้นที่จะต้องได้เครื่องมือที่ดีมีความถูกต้องในการวัดพร้อมๆไปกับการอบรมเทคนิควิธีการตรวจวัดที่ต้องใช้การฝึกฝนและประสบการณ์ในการทำงานที่ยาวนาน ในส่วนของภาคการศึกษาหากได้ความพร้อมของครุภัณฑ์และการฝึกอบรมสร้างช่างระบบรางที่มีความสามารถผู้ประกอบการก็จะได้ผู้ทำงานที่มีความรู้ลงมือทำงานได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาฝึกฝนกันนาน
  ขอเสนอให้เพิ่ม TOR ระบุมาตรฐานของเครื่องตรวจสอบรอยเชื่อม ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายและมีทีมวิศวกรสนับสนุน และต้องมีการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มี Certificate งานตรวจสอบรอยเชื่อมใน Level 2 เป็นอย่างน้อย
  4. เครื่องมือปฏิบัติงานรางข้อ 2.3 แต่ละรายการมีรายละเอียดน้อยมากเครื่องมือที่ใช้งานทางด้านนี้มีหลากหลายยี่ห้อและเสปคที่คล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างทางด้านเทคนิคการใช้งนาขอให้คณะกรรมการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดหรือปรึกษาจากผู้มีความรู้อาทิเช่น ผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน วิทยากรที่ช่วยอบรมให้กับวิทยาลัย เป็นต้น
  5. ชุดทางสำหรับฝึกปฏิบัติเชื่อมเทอร์มิตและเครื่องยึดเหนี่ยวรางข้อ 2.4 มีจำนวนหมอนกับเครื่องยึดเหนี่ยวไม่เพียงพอ เสนอให้เพิ่มจำนวนหมอนชนิดใดๆอีก 8 ชุด (ใช้งาน 7 สำรอง 1) เครื่องยึดเหนี่ยวข้อ 2.4.12-2.4.30 จะต้องเพิ่มจำนวนให้เพียงพอกับจำนวนหมอน
  6. รายการรถซ่อมบำรุงวิ่งบนทางรถไฟ ข้อ2.3.5 ขอให้พิจารณาระบบรถไฟฟ้าเป็นอีกทางเลือกแทนการใช้เครืองยนต์เพื่อให้ได้ศึกษาระบบรถไฟประเภทขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบที่ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
  6. เครื่องปรับอากาศข้อ 2.5 TOR ลงรายละเอียดไว้เยอะมากมากกว่ารายการชุดเชื่อมราง จนผู้อ่านเข้าใจว่าเป็นการออก TOR จัดซื้อเครืองปรับอากาศ และมีหลายข้อที่ชี้เฉพาะลงลึกเกินไปซึ่งไม่ได้มีความจำเป็นเนื่องจากเครื่องปรับอากาศเราต้องการความสามารถในการทำความเย็น การประหยัดพลังงานและการบริการขายเท่านั้น TOR ที่ควรแก้ไขเช่น ค่า SEER ต่ำไป ISO เยอะเกินไป Version เก่าและตัวเลขไม่เปิดกว้างเทคโนโลยีใหม่ เลข มอก. เก่าไม่ทันสมัย รูปแบบ Condenser และ Evap coil ชี้เฉพาะเกินไปปิดโอกาสนวัตกรรมใหม่ และยังมีรายละเอียดอื่น ๆใน TOR อีกจำนวนมากที่ไม่เปิดกว้างให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรายต่างเข้าแข่งขัดได้
  อย่างไรก็ตามเครืองปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่สามารถใช้งบประมาณอื่นจัดซื้อเห็นควรให้นำรายการนี้ออกและแทนที่ด้วยอุปกรณ์งานเชื่อมจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการการเรียนการสอนมากขึ้น
  7. แบบร่าง ข้อ 3.4 เป็นหัวใจสำคัญที่ใช้ในการตรวจรับงานหากเทียบเคียงการประมูลงานภาครัฐทั้งในการก่อสร้างอาคาร สนามบิน ถนน เขื่อน และทางรถไฟ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นแบบให้กรรมการพิจารณาก่อนการตัดสินเลือกผู้รับเหมาะเมื่อแบบผ่านแล้วจึงจะพิจารณาด้านราคาทั้งนี้ก็เพื่อความถูกต้องของงาน ไม่เคยมีปรากฎว่าให้ยื่นแบบร่างหลังจากงานเสร็จสิ้นไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยการเปิดประมูลงาน
  8. เนื้อหาการเรียนรู้ ข้อ 3.4 เป็นประเด็นสำคัญทางด้านเอกสารการฝึกอบรมที่จะสื่อถึงประสิทธิภาพและผลสำฤทธิ์ของการจัดซื้อครุภัณฑ์ควรจะให้ยื่นเนื้อที่จะส่งมอบและให้การฝึกอบรมก่อนการพิจารณาเลือกผู้ชนะเพื่อใช้ในการพิจารณาระดับการสนับสนุนด้านวิชาการและการฝึกอบรม สนับสนุนการตัดสินใจคัดเลือก
  9. การอบรม ข้อ 3.7 ควรจะมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมแนบมาให้กรรมการคัดเลือกพิจารณาเช่นเดียวกับเนื้อการเรียนรู้คือควรจะยื่นในวันเปิดประมูลเพื่อเป้นหลักฐานสำหรับการกำกับการส่งมอบงาน

  Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น