ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คุณลักษณะเฉพาะชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางเทอร์มิต
เอกสารประกวดราคา
6 ราคากลาง ตาม ปปช

Leave a Reply

Your email address will not be published.