ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมความแม่นยำเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ (ร่าง)

6 ราคากลาง ตาม ปปช โดรน

ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลย

Leave a Reply

Your email address will not be published.