ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

Leave a Reply

Your email address will not be published.