งานปกครอง

นายสุเมธ ใจกว้าง
หัวหน้างาน
ครูผู้ช่วย
นายภาคภูมิ จำปีเรือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ครู คศ.1
นายอาทิตย์ สมประสงค์
เจ้าหน้าที่
ครูผู้ช่วย
นายธีรภัทร ณ น่าน
เจ้าหน้าที่
ครูผู้ช่วย
นายวชิรากรณ์ ใจซื่อ
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นางสุพรรณี ทองอินทร์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายนิรุจน์ พุทธวงค์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายภูริณัฐ บุญชู
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายธวัช ปวนน้อย
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายพชร ห้วยยือ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวพรพิมล วงค์วาน
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายนิวัตน์ ปาละหงษา
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายธัศณพงศ์ ปลัดท้วม
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) ประสานกับครู งานและแผนกวิชาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
(๓) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เจ้าหน้าที่บ้านเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
(๔) พิจารณาเสนอระเบียบหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ผู้กระทำความผิดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๖) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๗) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย