งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย
หัวหน้างาน
พนักงานราชการครู
นายภูวนาท สุวรรณัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (หัวหน้างานลูกเสือ/นศ.ท)
ครูผู้ช่วย
นางสาวอังคณา หลวงเมือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษา อวท.)
ครูพิเศษสอน
นายนครินทร์ ศรีวิชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ครูที่ปรึกษา อวท.)
ครูพิเศษสอน
นายชัชฎา จุ่มก๋า
ผู้ช่วยหัวหน้างาน (ชมรม To be number one)
ครูพิเศษสอน
นายเฉลิม ข่ายสุวรรณ
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นางจุฬาลักษณ์ คำมุข
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นางพัชรินทร์ ผาสุข
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นายบุญทวี ตินศรี
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นางปารณีย์ บุญติ่ง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายปฏิพัทธ์ บุญวงค์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวอังคณา ตาวิยะ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายคฑาเพชร บุญเรือง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายราชันย์ กลองกลิ่น
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายศราวุธ วงศ์คำลือ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายธวัช ปวนน้อย
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวภัคร์อริยา ตาวงค์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสุพรรณี ทองอินทร์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายพชร ห้วยยือ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายธนากร แก้วบุญเรือง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายพงศกร สันอุดร
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายธัศนพงษ์ ปลัดท้วม
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาวมนสิชา ตระกลธนาสุนทร
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาววรรณพา พยาแก้ว
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษาตามระเบียบทีเกี่ยวข้อง
(๒) ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อ.ก.ท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ค.ท.)องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) องค์การ ช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ศ.ท.) เป็นต้น
(๓) จัดดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนา
(๔) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ และในด้านต่าง ๆ                   
(๕) ควบคุมดูแลกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือและเนตรนารี
(๖) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
(๗) ดำเนินงานโครงการพิเศษของสถานศึกษา ประสานงานโครงการพิเศษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นงานป้องกันและปราบปรามสารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทก่อความไม่สงบในสถานศึกษา งานการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ งานโครงการการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เป็นต้น
(๘) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านค้าจำหน่ายอาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น
(๙) ดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารยานพาหนะต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น
(๑๐) จัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องมือเพื่อการปฐมพยาบาลและการบริการทางสุขภาพ
(๑๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
(๑๒) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อร้ายแรง สิ่งเสพติดต่างๆ ตลอดจนการป้องกันรักษา
(๑๓) จัดหอพัก ตรวจติดตาม และควบคุมดูแลการเข้าพักในหอพักภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๔) จัดโรงอาหาร วางแผนจัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะที่ดี
(๑๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๖) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๗) เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
(๑๘) รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น
(๑๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย