งานการบัญชี

นางสาวบุหงา ตันเมืองใจ
หัวหน้างาน
ครู คศ.1
นางสุพรรณี ทองอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ครูพิเศษสอน
นางปารณีย์ บุญติ่ง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวปาริชาติ ธิหมุด
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

งานการบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๓) ควบคุมการเบิกจ่ายตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
(๔) ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๕) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย