งานการเงิน

นางรัตนกร แก้วประดิษฐ์
หัวหน้างาน
ครู คศ.2
นางสาวพัชนี ธรรมริยา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ครู คศ.2
นางสาวกุลธิดา หาญกิตติมงคล
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวศิริรัตน์ สาริยา
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษา การนำฝากเงิน การนำส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) รับ และเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
(๓) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
(๔) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๕) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
(๙) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย