ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศประกาศรับสมัครตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครตำแหน่

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการเลื

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาช่างยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-สาขาช่างเชื่อมโลหะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 (ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญา) กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

ประกาศรายชื่อนักศึกษ

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรี

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดเครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ I-INSPECT และโปรแกรมออกแบบการผลิต

ประกาศ (ร่าง) ประชาพ

Read more