ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่งานการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

แสดงความยินดีต่อ รองผู้อำนวยการธีรโชติ ธรรมกิติ ในโอกาสการเข้ารายงานตัวในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาค

Read more