ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่งานการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read more

จิตอาสา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ตรวจซ่อม และปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องนอนครูเวร

จิตอาสา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ตรวจซ่อม และปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องนอนครูเวร ในนามงานประชาสัมพันธ์ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจ และซ่อมระบบไฟฟ้าในครั้งนี้ #วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรามุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง #pr. วท.นครลำปาง

Read more

บรรยากาศการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับปวช. ชั้นปีที่ 1

บรรยากาศการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 โดยครูที่ปรึกษา งานการเงิน และงานทะเบียน โดยได้รับเกียรติจาก นายชูเกียรติ อุ่นปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ #pr.วท.นครลำปาง

Read more

“ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา”

“ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” โดยคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง จัดกิจกรรม “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา มอบแด่ ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม และ ป้าทองทัศน์ หล่อเลิศฤทธิชัย ” ในโอกาสเกษียณอายุราชการ #pr.วท.นครลำปาง

Read more

แสดงความยินดีต่อ รองผู้อำนวยการธีรโชติ ธรรมกิติ ในโอกาสการเข้ารายงานตัวในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง โดยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ แสดงความยินดีต่อ รองผู้อำนวยการธีรโชติ ธรรมกิติ ในโอกาสการเข้ารายงานตัวในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ต่อผู้อำนวยการวัชระพงษ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ร่วมแสดงความยินดีด้วย

Read more