ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 (ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญา) กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 (ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญา) กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง รับสมัครวันที่ 20-28 มี.ค. 2566

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ – ประกาศเชิญชวน – เอกสารประกวดราคา

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

– 6 ราคากลาง ตาม ปปช – คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เทอร์มิต – ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เทอร์มิต – เอกสารประกวดราคา

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศชี้แจงข้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชุดครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต

เอกสารชี้แจงข้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุมเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารดังแนบ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต เอกสาร 9 เอกสารประกวดราคา

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน

ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read more