งานสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาทักษะชีวิต

นายพศิน ผ่องศรี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
ครู คศ.2
นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิชาเทคนิคควบคุมและช่อมบำรุงฯ
พนักงานราชการครู
นายกำธร คำมุข
หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู คศ.1
นายธวัช ปวนน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ครูพิเศษสอน
นายนฤเทพ ชูพงศ์พันธุ์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
ครู คศ.1
นายภูวนาท สุวรรณัง
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วย
นายวชิรกรณ์ ใจซื่อ
หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อม
พนักงานราชการครู
นายบุญทวี ตินศรี
หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
พนักงานราชการครู
นายสุทธิพงศ์ ป่งแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการครู
นายเฉลิม ข่ายสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการครู
นางรัตนกร แก้วประดิษฐ์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ครู คศ.2
นางสาวบุหงา ตันเมืองใจ
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ครู คศ.1
นายจักรพันธุ์ สว่างวิทย์
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู คศ.2
นางสาวนิศาชล บุญมาก
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูพิเศษสอน
นางกุหลาบทิพย์ วงศ์คำลือ
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
ครูผู้ช่วย
นางจุฬาลักษณ์ คำมุข
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
พนักงานราชการครู
นายราชันต์ กลองกลิ่น
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
ครูพิเศษสอน
นายชัชฎา จุ่มก๋า
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
ครูพิเศษสอน
นางนิตยา ตินศรี
หัวหน้าสาขาวิชาทักษะชีวิต
ครู คศ.1
นางนงนุช ไชยยา
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาทักษะชีวิต
ครู คศ.1
นางสาวธมนพรรณ ดวงเพย
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ