งานอาคารและสถานที่

นายโสภณ กิมจันทร์
หัวหน้างาน
ครู คศ.3
นายภาคภูมิ จำปีเรือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ครู คศ.1
นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นางจุฬาลักษณ์ คำมุข
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นายบุญทวี ตินศรี
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นายชัชฎา จุ่มก๋า
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายธวัช ปวนน้อย
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายศราวุธ วงศ์คำลือ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายนิรุจน์ พุทธวงค์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายพงศกร สันอุดร
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางทองส้ม บัวชุม
เจ้าหน้าที่
แม่บ้าน
นางจารุภา พยาแก้ว
เจ้าหน้าที่
แม่บ้าน
นางนภา ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่
แม่บ้าน
นางดวงพร วังอ้าย
เจ้าหน้าที่
แม่บ้าน
นายศิริพล กิ่งก้ำ
เจ้าหน้าที่
นักการภารโรง
นายวิมล พยาแก้ว
เจ้าหน้าที่
นักการภารโรง
นายไกรวิทย์ สุทโธ
เจ้าหน้าที่
นักการภารโรง
นายวิโรจน์ ใจกว้าง
เจ้าหน้าที่
นักการภารโรง
นายทำนอง ลออ
เจ้าหน้าที่
นักการภารโรง
นายสมสุข วงศ์ใจคำ
เจ้าหน้าที่
ยามรักษาการ
นายวทัญญู ใฝ่สัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่
ยามรักษาการ
นางสาวปาริชาติ ธิหมุด
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
นางจารุวรรณ สุภาภัทรกุล
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(๑) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการ
ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๓) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
(๔) จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและอื่น ๆ
(๕) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๖) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
(๙) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ