งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา

นางพัชรินทร์ ผาสุข
หัวหน้างาน
พนักงานราชการครู
นางสาวภัทร์อริยา ตาวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ครูพิเศษสอน
นายราชันต์ กลองกลิ่น
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายพงศกร สันอุดร
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายชัชฎา จุ่มก๋า
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายปฏิพัทธ์ บุญวงษ์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาววรรณพา พยาแก้ว
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นางสมจิตร์ ทองสุข
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวศิริพร จันทรสุรินทร์
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นาวสาวปาริชาติ ธิหมุด
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นาวสาวณิชกานต์ ปานศิลา
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางทองส้ม บัวชุม
เจ้าหน้าที่
แม่บ้าน
นางจารุภา พยาแก้ว
เจ้าหน้าที่
แม่บ้าน
นางนภา ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่
แม่บ้าน
นางดวงพร วังอ้าย
เจ้าหน้าที่
แม่บ้าน
นางสาวมนสิชา ตระกลธนสุนทร
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริหารด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหารน้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตใบขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 (๒) จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและให้การบริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา
(๔) ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
(๕) จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๖) จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
(๗) ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
(๙) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย