งานประชาสัมพันธ์

นายฌาณวัตน์ อัศวะมณเฑียร
หัวหน้างาน
พนักงานราชการครู
นางจุฬาลักษณ์ คำมุข
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
พนักงานราชการครู
นางสาวศิรัญญา เครือวงศ์ปิง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายธวัช ปวนน้อย
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวนิศาชล บุญมาก
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวอโนมา โนตาปิง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายเสริมพล พรมเสน
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวพรพิมล วงศ์วาน
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายธัศณพงษ์ ปลัดท้วม
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายพิเชษฐ โกแสน
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวปิยวรรณ พรหมพูนโชค
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวจารุวรรณ ไชยขุนพล
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
นางสาวจันทนิภา เพิ่มพูล
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคคลในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
(๒) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(๓) เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการสถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
(๔) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๕) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
(๖) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย