งานประชาสัมพันธ์

นายฌาณวัตน์ อัศวะมณเฑียร
หัวหน้างาน
พนักงานราชการครู
นางจุฬาลักษณ์ คำมุข
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
พนักงานราชการครู
นางสาวศิรัญญา เครือวงศ์ปิง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวนิศาชล บุญมาก
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายธนากร แก้วบุญเรือง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายปฏิพัทธ์ บุญวงษ์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายพิเชษฐ โกแสน
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวปิยวรรณ พรหมพูนโชค
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวภัคร์อริยา ตาวงศ์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวนิรชา ตากล้า
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายธัศณพงษ์ ปลัดท้วม
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาวจันทนิภา เพิ่มพูล
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคคลในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
(๒) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(๓) เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการสถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
(๔) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๕) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
(๖) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย