งานปกครอง

นายเฉลิมศักดิ์ สุวงศ์เครือ
หัวหน้างาน
ครูผู้ช่วย
นายสมพูน แสวงหา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ครูพิเศษสอน
นางสาวสุพรรณี สายปะละ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายศราวุธ วงศ์คำลือ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายภูริณัฐ บุญชู
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายธวัช ปวนน้อย
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายคฑาเพชร บุญเรือง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายราชันย์ กลองกลิ่น
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวนิศาชล บุญมาก
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายศุภสรณ์ ห้วยยือ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวพรพิมล วงค์วาน
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายธัศณพงศ์ ปลัดท้วม
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) ประสานกับครู งานและแผนกวิชาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
(๓) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เจ้าหน้าที่บ้านเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
(๔) พิจารณาเสนอระเบียบหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ผู้กระทำความผิดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๖) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๗) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย