งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย
หัวหน้างาน
พนักงานราชการครู
นางสาวอังคณา หลวงเมือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ครูพิเศษสอน
นางสุพิมล ปัญญาบาล
เจ้าหน้าที่(ชมรม To be number one)
ครู คศ.2
นายเฉลิม ข่ายสุวรรณ
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นางสาวอังคณา อินทุภูติ
เจ้าหน้าที่(ครูที่ปรึกษา อวท.)
ครูพิเศษสอน
นางพัชรินทร์ ผาสุข
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นายคฑาเพชร บุญเรือง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายราชันย์ กลองกลิ่น
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายกัมปนาท เลาหพงค์สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายธวัช ปวนน้อย
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางปารณีย์ บุญติ่ง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวนิศาชล บุญมาก
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายเสริมพล พรมเสน
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวสุพรรณี สายปะละ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายศุภสรณ์ ห้วยยือ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายสมพูน แสวงหา
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายชัชฎา จุ่มก๋า
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวศิรัญญา เครือวงศ์ปิง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวจารุวรรณ ไชยขุนพล
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
นางสาววรรณพา พยาแก้ว
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นายบัญชา อุงคุนา
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษาตามระเบียบทีเกี่ยวข้อง
(๒) ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อ.ก.ท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ค.ท.)องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ธ.ท.) องค์การ ช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ศ.ท.) เป็นต้น
(๓) จัดดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนา
(๔) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ และในด้านต่าง ๆ                   
(๕) ควบคุมดูแลกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือและเนตรนารี
(๖) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
(๗) ดำเนินงานโครงการพิเศษของสถานศึกษา ประสานงานโครงการพิเศษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นงานป้องกันและปราบปรามสารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทก่อความไม่สงบในสถานศึกษา งานการศึกษา เพื่อความมั่นคงของชาติ งานโครงการการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เป็นต้น
(๘) จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านค้าจำหน่ายอาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น
(๙) ดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารยานพาหนะต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น
(๑๐) จัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องมือเพื่อการปฐมพยาบาลและการบริการทางสุขภาพ
(๑๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
(๑๒) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อร้ายแรง สิ่งเสพติดต่างๆ ตลอดจนการป้องกันรักษา
(๑๓) จัดหอพัก ตรวจติดตาม และควบคุมดูแลการเข้าพักในหอพักภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑๔) จัดโรงอาหาร วางแผนจัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะที่ดี
(๑๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๖) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๗) เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
(๑๘) รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น
(๑๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย