บรรยากาศการรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 โดยครูที่ปรึกษา งานการเงิน และงานทะเบียน โดยได้รับเกียรติจาก นายชูเกียรติ อุ่นปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ
#pr.วท.นครลำปาง