วิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

นายพศิน ผ่องศรี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3