วิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง

นายพศิน ผ่องศรี
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3
นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชา,หัวหน้าสาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ
พนักงานราชการครู
นายเฉลิมฤทธิ์ กล้าทำ
ครูสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
ครูผู้ช่วย
นางสาวจารุวรรณ ไชยขุนพล
ครูสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
ครูพิเศษสอน