แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนร.1-3001

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนร.1-2001

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนร.1-1001

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-สายบริหารสถานศึกษา001

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-สายงานการสอน001

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ลูกจ้างประจำ001

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฝ่ายสนับสนุน001

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.