งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางจุฬาลักษณ์ คำมุข
หัวหน้างาน
พนักงานราชการครู
นายภูริณัฐ บุญชู
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ครูพิเศษสอน
นายพศิน ผ่องศรี
เจ้าหน้าที่
ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
นายสุเมธ ใจกว้าง
เจ้าหน้าที่
ครูผู้ช่วย
นายเฉลิม ข่ายสุวรรณ
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นายสุทธิพงศ์ ป่งแก้ว
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นายฌาณวัตน์ อัศวะมณเฑียร
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นายบุญทวี ตินศรี
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นางสาวปิยวรรณ พรหมพูนโชค
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางอังคณา ตาวิยะ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวสุพรรณี ทองอินทร์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายราชันย์ กลองกลิ่น
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายปฏิพัทธ์ บุญวงษ์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายศิริธัญ ไชยวันนะ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายชัชฎา จุ่มก๋า
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวนิรชา ตากล้า
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวจันทนิภา เพิ่มพูล
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางสาวมนสิชา ตระกลธนสุนทร
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการเรียน ความประพฤติระเบียบวินัยและข้อบังคับการจัดทำสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษารวมทั้งสวัสดิการและบริการต่าง ๆ ของสถานศึกษา
(๒) ให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชา ในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยนขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
(๓) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา
(๔) ให้คำปรึกษา แนะนำ ป้องกัน ตักเตือน ดูแล และปรับปรุงแก้ไขความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาประสานงาน และรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ให้ผู้ปกครองทราบ
(๕) จัดทำ เก็บ รวบรวมประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
(๖) จัดทำแผนงานโครงการการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเป็นเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา ประสานงานและจัดการประชุมคณะกรรมการครูที่ปรึกษา จัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ประสานงานกับครูที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
(๘) สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
(๙) รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลการศึกษาวิชาชีพ การประกอบอาชีพ การให้บริการข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
(๑๐) ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ
(๑๑) ติดตามผลและรายงานการมีงานทำและการประกอบอาชีพ
(๑๒) งานกองทุนกู้ยืมการศึกษา การจัดหาทุนและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
(๑๓) จัดสรร จัดทำ สื่อเครื่องมือและนวัตกรรมทางการแนะแนว
(๑๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๕) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
(๑๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย