งานพัสดุ

นายนฤเทพ ชูพงศ์พันธุ์
หัวหน้างาน
ครู คศ.1
นายอาทิตย์ สมประสงค์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ครูผู้ช่วย
นางสมจิตร์ ทองสุข
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายไกรสร ขจรคำ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายคฑาเพชร บุญเรือง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายนิรุจน์ พุทธวงค์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายนครินทร์ ศรีวิชัย
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายสมชาติ กัญญา
เจ้าหน้าที่
พนักงานขับรถ
นายธงชัย โชคสิริรัตน์
เจ้าหน้าที่
พนักงานขับรถ
นายชัชวาล กันต๊ะมา
เจ้าหน้าที่
พนักงานขับรถ
นางสาวศิริพร จันทรสุรินทร์
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

งานพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุ การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
(๓) จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
(๔) ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
(๕) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการ
ขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๖) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้งานและพัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบและสวยงาม
(๗) จัดวางระบบและควบคุมใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๘) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๙) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๑) เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย