งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายพศิน ผ่องศรี
หัวหน้างาน
ครู คศ.2
นางจุฬาลักษณ์ คำมุข
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
พนักงานราชการครู
นางกุหลาบทิพย์ วงศ์คำลือ
เจ้าหน้าที่
ครูผู้ช่วย
นางรัตนกร แก้วประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่
ครู คศ.2
นายนฤเทพ ชูพงศ์พันธุ์
เจ้าหน้าที่
ครู คศ.1
นางนิตยา ตินศรี
เจ้าหน้าที่
ครู คศ.1
นายเฉลิมศักดิ์ สุวงศ์เครือ
เจ้าหน้าที่
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชนี ธรรมริยา
เจ้าหน้าที่
ครู คศ.2
นายสุทธิพงศ์ ป่งแก้ว
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นายวชิรากรณ์ ใจซื่อ
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นายบุญทวี ตินศรี
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นายธวัช ปวนน้อย
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายราชันย์ กลองกลิ่น
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายศราวุธ วงศ์คำลือ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวอังคณา หลวงเมือง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวอโนมา โนตาปิง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวธมนพรรณ ดวงเพย
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ