งานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

นางนิตยา ตินศรี
หัวหน้างาน
ครู คศ.1
นางสาวอังคณา หลวงเมือง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ครูพิเศษสอน
นายกำธร คำมุข
เจ้าหน้าที่
ครู คศ.1
นางรัตนกร แก้วประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่
ครู คศ.2
นางสาวบุหงา ตันเมืองใจ
เจ้าหน้าที่
ครู คศ.1
นางกุหลาบทิพย์ วงศ์คำลือ
เจ้าหน้าที่
ครูผู้ช่วย
นายเฉลิมศักดิ์ สุวงศ์เครือ
เจ้าหน้าที่
ครูผู้ช่วย
นายพศิน ผ่องศรี
เจ้าหน้าที่
ครู คศ.2
นายนฤเทพ ชูพงศ์พันธ์ุ
เจ้าหน้าที่
ครู คศ.1
นายจักรพันธุ์ สว่างวิทย์
เจ้าหน้าที่
ครู คศ.2
นายวชิรากรณ์ ใจซื่อ
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นายสุทธิพงศ์ ป่งแก้ว
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นายบุญทวี ตินศรี
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นายภูริณัฐ บุญชู
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายราชันย์ กลองกลิ่น
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวนิศาชล บุญมาก
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางวราภรณ์ ดีพาชู
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

งานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2)  วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
3)  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4)  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
5)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8)  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย