งานครูที่ปรึกษา

นายภูริณัฐ บุญชู
หัวหน้างาน
ครูพิเศษสอน
นายสุเมธ ใจกว้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ครูผู้ช่วย
นางนงนุช ไชยยา
เจ้าหน้าที่
ครู คศ.1
นางกุหลาบทิพย์ วงศ์คำลือ
เจ้าหน้าที่
ครู คศ.1
นางจุฬาลักษณ์ คำมุข
เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการครู
นางปารณีย์ บุญติ่ง
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายชัชฎา จุ่มก๋า
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายศราวุธ วงศ์คำลือ
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายธวัช ปวนน้อย
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายนิรุจน์ พุทธวงค์
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวปิยวรรณ พรหมพูนโชค
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายพิเชษฐ โกแสน
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นายนครินทร์ ศรีวิชัย
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาวนิรชา ตากล้า
เจ้าหน้าที่
ครูพิเศษสอน
นางสาววรรณพา พยาแก้ว
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นางสาวมณสิชา ตระกลธนสุนทร
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
(๒) ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
(๓) ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
(๔) ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้มีความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชาการขอพักการเรียนการโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผันหรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาติดตามแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
(๕) ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
(๖) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๘) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษาเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย