ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เดิมชื่อ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงตั้งแต่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2536
โดยให้เหตุผลและหลักการโดยสังเขป เพื่อการศึกษาและขยายสถาบันนักศึกษากับสถาบันพัฒนาการศึกษาและสังคมของประเทศ

สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 429 หมู่ 2 ถนน พหลโยธิน ต.ศาลา อ. เกาะคา จ.ลำปาง 52130