วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง โดยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ แสดงความยินดีต่อ รองผู้อำนวยการธีรโชติ ธรรมกิติ ในโอกาสการเข้ารายงานตัวในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ต่อผู้อำนวยการวัชระพงษ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม ร่วมแสดงความยินดีด้วย
#pr.วท.นครลำปาง